Zekerheid

Behalve informatie over eigendom, levert het Kadaster informatie over gebruik van ruimte, vastgoed en (ondergrondse) netwerken. Vaak doen wij dit in samenwerking met partners. Voorop staat dat afnemers op deze informatie kunnen bouwen. In 2015 hebben wij gewerkt aan het verder borgen en verhogen van deze zekerheid.

Nederland heeft een van de beste landregistraties ter wereld.

Rechtszekerheid rondom vastgoed verhogen

Nederland heeft één van de beste landregistraties ter wereld. Toch zijn er situaties waarin de registratie de juridische situatie niet helemaal duidelijk weergeeft. Samen met het notariaat kijken we hoe de kadastrale registratie verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld op het gebied van ‘vererving’. Sinds 1 januari 2015 bieden we de mogelijkheid om gratis een verklaring van erfrecht in te schrijven. Zo is er duidelijkheid over het eigendom in de periode tussen het overlijden van de eigenaar en de definitieve boedelverdeling. In 2015 werden 13.100 verklaringen van erfrecht ingeschreven, ruim twee keer zoveel als in 2014 (5.800).

Voorlopige kadastrale grenzen

Ook is de zekerheid verhoogd door het gebruik van voorlopige kadastrale grenzen. Bij de verkoop van een gedeelte van een perceel wordt nu direct vastgelegd waar de grens komt te liggen. Per 1 januari 2015 is de Kadasterwet gewijzigd en kunnen er geen deelpercelen meer worden ingeschreven. De notaris is nu verplicht om bij de akte een tekening van het af te splitsen perceel bij te voegen. Of hij splitst door middel van een applicatie zelf het perceel vooraf. Zo ontstaat er een nieuw perceel met eigen kadastrale grenzen. Wij komen deze grenzen op een later moment definitief inmeten. Alle bestaande deelpercelen die nog in de kadastrale registratie aanwezig waren, zijn in 2015 omgezet naar gehele percelen.

Onderzoek naar nieuwe registraties

In de maatschappij is een toenemende vraag waarneembaar naar gegevens en naar combinaties van deze gegevens. Daarom onderzoeken we het nut, de noodzaak en de mogelijkheden van nieuwe registraties. In 2015 keken we bijvoorbeeld naar het registreren van pachtgegevens. Het lijkt erop dat dit toegevoegde waarde heeft, zeker als we kijken naar de verwachte informatiebehoefte in het kader van de Omgevingswet.
 
Ook onderzochten we de mogelijkheden voor uitbreiding van de hypotheekregistratie, bijvoorbeeld met informatie over de actuele hypotheekschulden. In 2016 doen we hier verder onderzoek naar. Verder hebben we het afgelopen jaar samen met Geonovum de animo voor een landelijke informatievoorziening over leegstand verkend. Meer dan 30 overheden, bedrijven en organisaties zien voordelen in een dergelijke voorziening. In 2016 zullen we samen met Geonovum enkele voorstellen uitwerken.

Inrichten kadaster op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

In 2013 besloot het kabinet de kadasters van de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Nederlandse Kadaster onder één bestuur te brengen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) bereidt de hiervoor benodigde wetgeving voor. Het Kadaster van Bonaire heeft inmiddels een nieuw systeem voor kadastrale registratie ingevoerd. Het is de bedoeling dit systeem ook te gaan gebruiken op Saba en Sint Eustatius. Het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden daarvoor verkend.