Partner

We bieden onze kennis actief aan om onze klanten te helpen. Bij een groot deel van onze activiteiten werken we samen met partners. Door deze samenwerking kunnen we onze klanten beter van dienst zijn.

Ontwikkeling landelijk gebied

In alle fasen van het proces van gebiedsontwikkeling bieden we advies en ondersteuning. We werken hierbij nauw samen met provincies, waterschappen, LTO en kavelruilstichtingen. In 2015 waren we betrokken bij onder andere: Verkavelen voor Groei, Onderzoek naar vrijkomende agrarische bebouwing en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

We delen onze kennis met andere landen. Dat zien wij als onze verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Stedelijke herverkaveling

Stedelijke herverkaveling helpt bij het oplossen van problemen zoals leegstand en verloedering van winkelstraten en bedrijventerreinen. De belangstelling hiervoor neemt toe: eind 2015 waren er honderd initatieven bij ons bekend. We hebben in 2015 een bijeenkomst georganiseerd om onze kennis en die van andere experts te delen met betrokken partijen. Verder waren we betrokken bij diverse projecten op het gebied van stedelijke herverkaveling, onder andere in Gelderland en Overijssel, Woerden en Emmen.

Maatwerk en advisering op maatschappelijke vraagstukken

We helpen overheidspartijen met beleid over het gebruik van beschikbare ruimte. In 2015 hebben we hiervoor vooral data-analyse en onderzoek op basis van (geo-)data ingezet. Zo helpen we gemeenten en regio’s om meer grip te krijgen op de woningmarkt door het opzetten van een lokale/regionale woningmarktmonitor. We hebben er ook mede voor gezorgd dat alle woningen zonder energielabel een voorlopig energielabel hebben gekregen.

Internationale partner

Wij delen onze kennis op het gebied van landregistratie, landinrichting en geo-informatie met andere landen. Dat zien wij als onze verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Advies en kennisdeling

In 2015 hebben we gewerkt aan internationale adviesprojecten voor onder andere Mozambique, Cuba, Indonesië, Suriname en Aruba. Verder hebben we kennis en ervaring uitgewisseld met delegaties uit onder andere Bhutan, Oekraïne, Ethiopië en Zweden. In Colombia is men in 2015 gestart met de toepassing van het door ons ontwikkelde principe van ‘fit for purpose land administration’. De Kadasterbijdrage in dit project gebeurt op basis van de overeenkomst met minister Ploumen Land Administration voor National Development.

Onze kennis van automatische generalisatie van kaartmateriaal hebben we vooral met westerse landen gedeeld.